contact: devrijetegenpartij@gmail.com

Welkom bij de Vrije Tegenpartij

Welkom bij de Vrije Tegenpartij
De Vrije Tegenpartij is een Haagse lokale partij. Wij doen niet aan fractiediscipline en achterkamertjespolitiek zoals de zittende partijen. Onze kandidaten zijn vrije volksvertegenwoordigers en vrij om hun eigen geweten hierin te volgen. Mensen die echte inspraak wensen in de gemeentepolitiek stemmen bij de verkiezingen lokaal.

donderdag 4 maart 2010

Beste Mensen,

Het waren zeer spannende verkiezingen.
Helaas heeft De Vrije Tegenpartij het bij lange na niet gered om in de Haagse raad te komen.
Wij wensen alle winnaars geluk en iedereen die op ons gestemd, of ons op wat voor manier dan ook gesteund heeft, willen wij heel hartelijk bedanken.

Het was voor ons een zeer boeiende en leerzame ervaring, ook de tegenstand die we hebben ondervonden heeft daaraan bijgedragen en dat alles maakt dat wij de opgedane ervaringen in de afgelopen maanden niet licht zullen vergeten.

Daarom neemt de Vrije Tegenpartij voorlopig lekker vrij en een beetje afstand, al zullen wij het natuurlijk niet kunnen laten om de Haagse lokale politiek met belangstelling te blijven volgen.

Want gaat het toekomstige college inderdaad bestaan uit PvdA- VVD- D66 en GL, zoals al voor de verkiezingen afgesproken is:
http://www.haagsestadspartij.nl/index.php?action=artikel&artikel_ID=431/

En kan Hufnagel zijn al bestelde dienstauto gaan inrijden? :
http://denhaagistrotsopnederland.nl/denhaagistrots/NP15.html/

We gaan het zien en ons intussen bezinnen op de toekomst en weer met een schone lei beginnen.

Op ons e-mailadres: devrijetegenpartij@gmail.com blijven we bereikbaar.

Met vrije groet,

namens de Vrije Tegenpartij,

Co Roeleveld

donderdag 25 februari 2010

Is de Tegenpartij terug?

In Den Haag (en in Almere) kijkt men met spanning uit naar de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe groot wordt de PVV?

Al eerder is gewezen op overeenkomsten tussen de PVV en de Tegenpartij.
(PVV: ‘De mensen zijn het spuugzat’ vs. de Tegenpartij: ‘Mag ik eve overgeve!’)

De Tegenpartij was ultra-rechts-radicaal. De PVV verkondigt ultra-rechtse standpunten, maar traint zeker geen para-militaire groepjes, waarop toentertijd de Tegenpartij werd betrapt.

De Tegenpartij deed mee met de landelijke verkiezingen in mei 1981. De prognoses hielden het op 26 zetels, maar de beide leiders kwamen bij een couppoging daags voor de verkiezingen om het leven.

Aan de Haagse verkiezingen van maart 2010 wordt deelgenomen door de Vrije Tegenpartij. Is dit een poging de PVV rechts te passeren?

Nee. Neem alleen dit punt uit het partijprogramma van de Vrije Tegenpartij:

‘Ongeveer de helft van de Haagse inwoners heeft al 2 paspoorten.
Daarom een tweede paspoort voor een land naar keuze voor alle meerderjarige Hagenaars die dat ook willen en nog geen tweede paspoort hebben.’

De initiatiefnemers hebben gebruik gemaakt van de naamsbekendheid die de Tegenpartij, zeker in Den Haag, nog altijd heeft.
Maar het is niet de partij van de oorspronkelijke Vrije Jongens. Of van hun nabestaanden.

bron: Wim de Bie
http://weblogs.vpro.nl/wimdebie/2010/02/16/is-de-tegenpartij-terug/

dinsdag 16 februari 2010

Verkiezingsfilmpje RTV West


Uit de Posthoorn van 17 februari 2010
Vrije Tegenpartij
DEN HAAG - "Ik heb Wim
de Bie gevraagd als coach",
lacht Co Roeleveld lijsttrekker
van de Vrije Tegenpartij,
"op zijn website biedt hij
zich aan 'voor iedereen die
nog geen personal coach
heeft'." Zeker kent de lijsttrekker
de Tegenpartij van
Van Kooten en De Bie. "We
zijn wel fans, maar ook echt
tégen partijen. Tegen de
partijdiscipline die er heerst.
Maar je hebt wél weer een
partij nodig om in te schrijven
voor de verkiezingen."
Zij leidt een fusiepartij, ontstaan
uit de Haagse Lente
(Co Roeleveld) en Bewoners
voor Loosduinen (Theo Hofman).
"Theo is een stuk
rechtser dan ik, maar dat
moet kunnen. Anders moeten
we wéér allemaal een eigen
partij oprichten, net als
Geert Wilders."
De Vrije Tegenpartij presenteert
zich als een lokale,
Haagse partij. Nodig omdat
in Den Haag slechts 2 van de
45 zetels lokaal worden bezet.
Landelijk is eenderde lokaal
gemiddeld, beweert de
Tegenpartij. "Na twaalf jaar
Haagse Stadspartij van Joris
Wijsmuller heeft die partij
één zetel. Dan leeft dat niet
erg." In haar verkiezingsprogramma
staan Haagse zaken
als: 'Wij gunnen Den
Haag ruimte en rust dus
Stop Norder nu met z'n
hoogbouwplannen aan de
kust.' En: 'Wij willen schone
lucht en gratis openbaar
vervoer voor iedereen en natuurlijk
echte inspraak, want
dat hebben we nu niet.'
Plus: 'Iedereen een tweede
paspoort voor een land naar
keuze!' "Ja, geeft Roelveld
toe, "dát is ironie."

dinsdag 9 februari 2010

Den Haag TV

De Vrije Tegenpartij was op Den Haag TV :

dinsdag 2 februari 2010

Verkiezingsprogramma? Hier onze visie

Wie zijn wij

De Vrije Tegenpartij is een Haagse lokale partij die is ontstaan in 2009 uit een samengaan van de lokale partijen De Haagse Lente en Bewoners voor Loosduinen.

Wij zijn tegen partijen die kamer- of gemeenteraadsleden dwingend hun wil opleggen.

Dit leidt alleen maar tot schisma’s in de politiek, waardoor bevlogen leden gedwongen worden uit de partij te stappen om vervolgens hun eigen toko te gaan oprichten.

Sprekende voorbeelden hiervan zijn Rita Verdonk en Geert Wilders, die in de VVD niet de ruimte kregen zich vrij te uiten.

Wij zijn wars van de huidige partijdisciplines,die geen recht doen aan de kieswet en weigeren ruimte te geven aan de plicht en het recht van iedere volksvertegenwoordiger.

Iedere kandidaat van ons is een echte volksvertegenwoordiger en vrij om zonder last of ruggespraak zijn eigen geweten te volgen.

Dit maakt ons een vrije partij die wil functioneren zoals de kieswet voorschrijft en zich daarom afzet tegen de huidige partijdisciplines.


Wij zijn een lokale partij
In Nederland zijn eind vorige eeuw de lokale partijen opgekomen omdat men terecht vond dat de landelijke partijen te weinig oog hadden voor plaatselijke belangen.

De lokale partijen maken tegenwoordig gemiddeld een derde deel uit van de gemeenteraden in Nederland.

In Den Haag is dat helaas niet het geval want momenteel worden er maar 2 van de 45 zetels in de gemeenteraad ingenomen door lokale partijen.

Het zou stad en burger goed doen om veel meer lokale vertegenwoordiging te bezitten.

Opvallende verschillen tussen landelijke en lokale partijen zijn onder andere:

1. Een landelijke partij heeft een ideologie nodig. Landelijke belangen moeten vanuit een ideologie worden gediend. Lokale partijen zijn neutraal. Lokale belangen moeten praktisch en zonder bijbedoelingen worden gediend.

2. Landelijke partijen volgen de lijn van de partijtop. Voor Parlement en Provinciale Staten is dat ook nodig. Lokale partijen richten zich op het lokale belang. Dat is wat nodig is voor de gemeenteraad.

3. Landelijke partijen richten zich op de politiek van het kabinet. Dat is goed voor de partijbelangen en de promotiekansen. Het moet ook goed zijn voor de landelijke belangen. Lokale partijen zijn daar helemaal vrij van. Lokale partijen zijn onafhankelijk. Zij besteden hun tijd in de gemeenteraad vooral aan lokale belangen.

4. Daarom is het beter om op een LOKALE PARTIJ te stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Want die horen in de gemeenteraad en de landelijke partijen horen in het parlement.

Politiek is geld verdelen
Politiek is kort gezegd: bepalen wie wat, wanneer krijgt.

Het gaat dus in de kern om het verdelen van het beschikbare geld.

Waar blijft het geld?
De gemeente Den Haag heeft ongeveer tweeënhalf miljard euro per jaar te besteden.

De boekhouding hiervan laat te wensen over.

Zie hiervoor het ontluisterende dossier Den Haag: http://www.leoverhoef.nl/dossiers/denhaag.html

Voormalig registeraccountant en tegenwoordig klokkenluider Leo Verhoef: http://www.leoverhoef.nl/cv.html heeft er geen goed woord voor over.

Volgens hem hebben (ook) de jaarrekeningen van Den Haag alleen maar nut in de openhaard.

Het mag duidelijk zijn dat transparantie, een woord dat tegenwoordig door de zittende partijen nogal vaak in de mond wordt genomen hier ontbreekt.

En transparantie in beleid begint natuurlijk bij het inzichtelijk maken voor burger en stad van deze financiële zaken.

Het geld eerlijker verdelen
En dan gaat het erom wie wat krijgt.

Geld dat naar salarissen van ambtenaren gaat kan niet meer besteedt worden aan burger en stad.

Stad en burger lijden gebrek doordat er in Den Haag al jarenlang verhoudingsgewijs veel te veel geld gaat naar o.a. het ambtenarenapparaat en het inhuren van externen.

Het bedrag dat wordt uitgegeven aan personeelskosten wordt ieder jaar hoger, hier valt veel op te bezuinigen want deze uitgaven gaan in onze stad alle perken te buiten in vergelijking met het gemiddelde in Nederland en een grotere stad zoals bijvoorbeeld Amsterdam.

Lees dit maar eens:

http://denhaagtekijk.blogcity.com/hagenaars_worden_geplukt_door_ambtenaren_en_externen.htm

Veel valt hier te winnen door het geld eerlijker te verdelen.


Verkiezingsprogramma?
In ieder verkiezingsjaar gooit de gevestigde orde ons weer dood met verkiezingsprogramma’s, de ene nog dikker en veel belovender dan de ander.

Maar wie kijkt wat er van al die mooie beloftes terecht is gekomen raakt zwaar teleurgesteld.

En toch, ondanks dat vrijwel alle beloftes niet zijn nagekomen, beloven de landelijke partijen wederom weer meer van hetzelfde.

Heeft u nog vertrouwen in de landelijke politiek in lokaal Den Haag?

Wij hebben geen ellenlange programma’s maar een aantal realistische speerpunten die u als burger en onze stad Den Haag ten goede zullen komen.

Hieronder vindt u ze.


Onze speerpunten

Veiligheid en Leefbaarheid
Schone lucht en gratis openbaar vervoer voor iedereen.
Er komt een Veiligheidsplan voor de stad.
Meer blauw op straat en niet alleen meer camera’s en verlichting maar handhavings- en lik op stuk beleid uitvoeren.
Geen gebruikersruimten in woonwijken maar echte 24 uurs opvang voor verslaafden en dak en thuislozen.
De gemeentelijke overheid moet ingrijpen bij de chaotische invoering van de OV Chipkaart.
Er komt minimaal 50% meer geld beschikbaar voor (gemeentelijk) onderhoud.
Alles weer schoon en heel, dus een grote schoonmaakactie.
Overal ondergrondse vuilcontainers met voldoende capaciteit.
Dit is ook een diervriendelijke oplossing voor overlast van meeuwen, muizen en ongedierte.
De gemeente plaatst plantenbakken in alle winkelcentra en is verantwoordelijk voor het onderhoud daarvan.


Ruimte & Verkeer
Wij willen de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit verhogen.
Het omstreden Verkeerd Circulatie Plan moet van de baan.
Daarom komt er in de plaats van het VCP een doorgaande route onder het centrum door.
De nu vaak leegstaande Tramtunnelgarage willen wij integreren in die doorgaande route.
Er komt een volledige ondertunneling van de Lozerlaan die aansluitend is op de Noord West route.
De bussluis Escamplaan wordt direct opengesteld.
De VCP-pollers en verkeersdrempels verdwijnen.
Betaald parkeren in woonwijken wordt afgeschaft maar parkeerregels worden wel gehandhaafd.
Er komen meer openbare toiletten, ook voor dames, kinderen en minder validen.


Jeugd en Onderwijs
Wie er is mag er zijn.
Jeugd kan je niet wegstoppen dus praten en contact houden is belangrijk.
Meer toezicht op de kwaliteit van het Onderwijs.
Er komt een (Cito)toetsing van leerkrachten.
Kleinere scholen en klassen en meer brede buurtscholen.
Veel leerlingen hebben last van ongewenste tussenuren en andere lesuitval.
Daarom krijgen leerlingen zelf ook recht op snipperdagen.
Er komt meer zwembadwater in Den Haag en zwemles wordt weer verplicht ingevoerd op de basisscholen.


Zorg
Er komt toezicht op de kwaliteit van de zorg.
De wijkzuster komt weer terug in de wijk.
Voor drugsverslaafden en dak- en thuislozen komt 24 uurs echte opvang.
Het dierenwelzijn heeft onze interesse en aandacht.


Wonen, Ruimtelijke Ordening en Groen
Den Haag wordt een groene toegankelijke bevaarbare stad met een semi/open verbinding naar zee.
Langs de kades bedrijvigheid en woon-werkpandjes.
Den Haag heeft een schreeuwend tekort aan groen, (nog geen 50 m 2 per woning), en is de dichtst bebouwde en dichtstbevolkte stad van Nederland met een onrustbarend hoge luchtvervuiling, die zich door het VCP alleen maar meer verplaatst.
Wij willen groeien naar de 75 m2 groen per woning die het Rijk als norm stelt.
Duinen, volkstuinen en ecologische zone’s worden niet bebouwd.
Op Scheveningen, in de historische binnenstad en op Kijkduin geen hoogbouw en elders ook niet hoger dan 75 meter.

Werk
Er wordt ieder kwartaal een banenmarkt gehouden op een centrale plaats in Den Haag.
De kleinschalige economie wordt bevordert.
Er komen In- en doorstroombanen in de zorg.
Ook in Den Haag worden Bijstandsmoeders omgeschoold tot gediplomeerde gastouders.
Zie:  http://www.telegraaf.nl/binnenland/5918785/Bijstandsmoederwordtgastouder.html
Buurtwinkels bij ouderencomplexen.
In werkprojecten wordt ICT heroverwogen.
Wat mensen kunnen doen, niet geheel laten overnemen door automatisering.


Kunst en Cultuur
Ongeveer de helft van de Haagse inwoners heeft al 2 paspoorten.
Daarom een tweede paspoort voor een land naar keuze voor alle meerderjarige Hagenaars die dat ook willen en nog geen tweede paspoort hebben.
Er komt een burgerreferendum over wat voor cultuurpaleis er op het Spuiplein moet komen.
De keuze van de meerderheid van de burgers is doorslaggevend en wordt niet genegeerd door het college zoals bijvoorbeeld wel met de beide stadhuizen is gebeurd.
Over de toekomst van de Amerikaanse ambassade komt ook een referendum.
Wat ons betreft komt er op het Spuiplein een cultuurtempel in menselijke maat en voor niet meer dan de helft van die 240 miljoen euro.
Het wordt een warme, Haagse variatie op de groene, bloeiende hangende tuinen van Babylon.
Er moet meer geld en aandacht komen voor culturele aangelegenheden die een zo breed mogelijk deel van de Hagenaars ten goede komt. Dit wordt bekostigd uit de potjes geld die nu naar specifieke doelgroepen gaan.


Burgerschap
De Haagse bestuurscultuur moet op de schop.
Vele bewonersorganisaties klagen terecht over het niet mogen meedoen.
Echte inspraak voor bewoners en geen schijn samenspraak of mosterd na de maaltijd inspraak meer.
Sommige gezinnen vormen door asociaal gedrag een maatschappelijk probleem. Hier is beter toezicht gewenst en soms meer dwang of onder toezichtstelling.


Scheveningen
Scheveningen is een uniek dorp aan zee dat deel uitmaakt van Den Haag.
Het Scheveningse volk met zijn visserij en geheel eigen cultuur bestaat al langer dan Den Haag.
De bijzondere plek die dorp en volk innemen moet gekoesterd en gerespecteerd worden.
Daarom moet de derde haven behouden blijven en mogen er geen Torremolinos-torens aan zee verrijzen
Het toerisme is een grote bron van inkomsten en vermaak maar levert naast werkgelegenheid een zeer grote druk, overlast en (lucht)vervuiling op.
Daar moet het Zuiderstrand van verschoond blijven, laat dit stuk kust met rust.
Er mogen woningen komen op het voormalig Norfolkterrein maar ook daar geen hoogbouw aan de kust.


Woonwagen(wan)beleid
Er zijn ten aanzien van Haagse woonwagenbewoners beloften geschonden en velen zijn van hun standplaats verdreven met de kreet: “De tijd van Pipo is voorbij.”
Tegelijkertijd zijn er enkele standplaatsen aangeboden aan mensen die daar geen recht op behoren te hebben.
Dit is rechtsongelijkheid die niet door de beugel kan.
Ook ten aanzien van Haagse woonwagenbewoners behoort de wet en het gelijkheidsbeginsel gerespecteerd te worden.

maandag 11 januari 2010

ONZE KANDIDATEN

1. Co Roeleveld (v)

2. ing. Theo Hofman (m)

3. Linda van Twist (v)

4. ing. Ton van Toorenburg (m)

5. Tonny van Duijn- Bovet (v)

6. Werner Winzen (m)

7. Faye Frerichs (v)

8. Stefan van Toorenburg,LLB (m)

9. Ank de Vroomen (v)

10. Frank Petersen (m)

11. Hennie de Raad (v)

12. Evert Roeleveld (m)

13. Wanda Petersen (v)

14. Richard van Toorenburg (m)

Verkiezingsfilmpje

Volgers